TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

pstop5index1

Mã HĐ Tài sản CS Ngày NY Tháng ĐH Ngày GDĐT Ngày GDCC Ngày TTCC
VN30F1910 VN30 16/08/2019 10/2019 16/08/2019 17/10/2019 18/10/2019
VN30F2003 VN30 19/07/2019 03/2020 19/07/2019 19/03/2020 20/03/2020
VN30F1912 VN30 19/04/2019 12/2019 19/04/2019 19/12/2019 20/12/2019
VN30F1911 VN30 20/09/2019 11/2019 20/09/2019 21/11/2019 22/11/2019
VN30F1909 VN30 18/01/2019 09/2019 18/01/2019 19/09/2019 20/09/2019

pstop5bond

Mã HĐ Tài sản CS Ngày NY Tháng ĐH Ngày GDĐT Ngày chốt DS Ngày GDCC Ngày TTCC
GB05F1912 VGB5 04/07/2019 12/2019 04/07/2019 10/10/2019 13/12/2019 18/12/2019
GB05F2006 VGB5 16/09/2019 06/2020 16/09/2019 10/10/2019 15/06/2020 18/06/2020
GB05F2003 VGB5 04/07/2019 03/2020 04/07/2019 10/10/2019 13/03/2020 18/03/2020
GB05F1909 VGB5 04/07/2019 09/2019 04/07/2019 13/09/2019 13/09/2019 18/09/2019

Phái sinh

STT Mã HĐ Mã Trái phiếu Mã ISIN Ngày chỉ định Loại Trái phiếu Tên TCPH Kỳ hạn (năm) Lãi suất danh nghĩa (%/năm) Phương thức trả lãi Loại hình trả lãi Số tháng trong kỳ trả lãi Ngày phát hành Ngày đáo hạn Mã tiền tệ Kiểu trả lãi Loại hàng hóa Hệ số chuyển đổi
Đang xử lý dữ liệu