Ngày 16/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 6820/UBCK-PTTT về việc chấp thuận mẫu Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ 10 năm.
Chi tiết như file đính kèm./.

11_2020563d201221_ub_2020_11_17_1.PDF