Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 8/2020, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 186.143 hợp đồng, giảm 12,45% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt 266.183 hợp đồng vào ngày 7/8/2020, giảm 33% so với mức cao nhất trong tháng 7/2020.   

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 7.2020

Tháng 8.2020

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

212.623

 

186.143

-12,45%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

38.001

33.075

-12,96%


Khối lượng hợp đồng mở (OI) giảm 12,96% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 8, OI đạt 33.075 hợp đồng. Tuy nhiên, mức OI cao nhất trong tháng 8, tại ngày 13/8/2020, lên tới 42.268 hợp đồng, tăng 11,2% so với mức OI cao nhất của tháng 7.   

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 8/2020 không có hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 31/8/2020 là 0 hợp đồng.

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm từ 85,94% trong tháng trước xuống còn 83,79% trong tháng này khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng từ mức 13,47% lên 15,46% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tăng so với tháng trước, chiếm 1,34%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2020 tăng so với tháng trước, chiếm 0,74% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 8/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 138.326 tài khoản, tăng 4,58% so với tháng trước.