Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 6/2020, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 179.299 hợp đồng/phiên, giảm 12,7% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt 305,139 hợp đồng vào ngày 12/6/2020, tăng 9,1% so với mức cao nhất trong tháng 5/2020. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi khai trương thị trường.  

Như vậy, tính trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng KLGD đạt 20.022.936 hợp đồng, tăng 90% so với cả năm 2019, KLGD bình quân phiên đạt 165.479 hợp đồng, tăng 86,48% so với năm 2019.

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 6/2020

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 5.2020

Tháng 6.2020

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

205.391

 

179.299

-12,7%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

20.186

27.060

34,05%

 

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng mạnh 34,05% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 6, OI đạt 27.060 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 6 đạt 28.341 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 11/6/2020 

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 6/2020 có 9 hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30/6/2020 là 9 hợp đồng.

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục giảm từ 87,74% trong tháng 5 xuống còn 85,39% trong tháng 6/2020 khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng nhẹ, chiếm 13,81% toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tăng so với tháng trước, chiếm 1.69%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2020 tăng trở lại so với tháng trước, chiếm 0,81% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó các giao dịch hợp đồng tương lai TPCP đều được thực hiện bởi các tổ chức trong nước.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 6/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 126.147 tài khoản, tăng 6,79% so với tháng trước.