Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 3/2020, thanh khoản trên thị trường tiếp tục tăng so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 173.827 hợp đồng/phiên, tăng 29,81% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất hơn 232 nghìn hợp đồng vào ngày 13/3/2020, tăng 13,4% so với mức cao nhất của tháng trước.

  

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 2/2020

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 3.2020

Tháng 2.2020

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

173.827

 

133.904

29,81%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

19.098

17.095

11,72%

 

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 11,72% so với tháng 2/2020tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3, OI đạt 19.098 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 3 đạt 25.014 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 4/3/2020, tăng 20,2% so với mức OI cao nhất trong tháng 2/2020.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 3/2020 không giao dịch hợp đồng tương lai TPCP cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng từ 86,4% trong tháng 2 lên 87,82% trong tháng 3/2020 khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỉ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước giảm nhẹ, chiếm 11,49% toàn thị trường, trong khi tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tăng so với tháng trước, chiếm 1,03%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2020 giảm so với tháng trước, đạt 52.112 hợp đồng, chiếm 0,68% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên với mức tăng ít hơn tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 2/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 102.773 tài khoản, tăng 5,49% so với tháng trước.