Tổng hợp giao dịch thị trường

Trong tháng 1/2020, mã sản phẩm VN30F2001 đáo hạn ngày 17/1/2020 đã được Sở GDCK Hà Nội niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2009 vào ngày 18/1/2020. Như vậy, tại thời điểm cuối tháng 12 có 4 mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch là VN30F2002 và VN30F2003, VN30F2006, VN30F2009 và 3 mã hợp đồng tương lai TPCP là GB05F2003, GB05F2006 và GB05F2009.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 1/2020, thanh khoản trên thị trường giảm nhẹ so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 78.600 hợp đồng/phiên, giảm 1,63% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 139.807 hợp đồng vào ngày 31/1/2020, tăng 6% so với mức cao nhất của tháng trước.  

  

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 1/2020

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 1.2020

Tháng 12.2019

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

78.600

 

79.899

-1,63%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

16.327

16.625

-1,79%

 

Khối lượng hợp đồng mở (OI) giảm 1,79% so với tháng 12/2019 và đạt 16.327 hợp đồng vào ngày 31/1/2020 và mức OI cao nhất trong tháng 12 đạt 20.472 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 08/1/2020 , giảm 4,3% so với mức OI cao nhất của tháng 12/2019.

 Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 1/2020 không có giao dịch hợp đồng tương lai TPCP cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

 Tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm nhẹ so với tháng trước, chiếm 84,25% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỉ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước tăng nhẹ, chiếm 14,24%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tuy có tăng nhưng cũng chỉ chiếm một phần nhỏ (1,95%), phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của NĐT nước ngoài trong tháng 1/2020 tiếp tục tăng nhẹ, đạt 33.162 hợp đồng, chiếm 1,24% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên với mức tăng ít hơn tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 1/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 93.982 tài khoản, tăng 1,93% so với tháng trước.