Tổng hợp giao dịch thị trường

Trong tháng 12, mã sản phẩm VN30F1910 đáo hạn ngày 19/12/2019 đã được Sở GDCK Hà Nội niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2006 vào ngày 20/12/2019 và mã hợp đồng GB05F1912 đáo hạn ngày 13/12/2019 được thay thế bằng mã hợp đồng GB05F2009. Tại thời điểm cuối tháng 12 có 4 mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch là VN30F2001, VN30F2002 và VN30F2003, VN30F2006 và 3 mã hợp đồng tương lai TPCP là GB05F2003, GB05F2006 và GB05F2009.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 12/2019, thanh khoản của hợp đồng tương lai tăng 30,97% so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 79.899 hợp đồng/phiên. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 131.911 hợp đồng vào ngày 3/12/2019, tăng 37,2% so với mức cao nhất của tháng trước.  

   

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 12/2019

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 12.2019

Tháng 12.2019

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

61.005

 

79.899

30,97%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

17.643

16.625

-5,77%

 

Khối lượng mở OI giảm 5,77% so với tháng 11 và đạt 16.625 hợp đồng vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 12. Tuy nhiên mức OI cao nhất trong tháng 12 đạt 21.402 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 17/12/2019, tăng 21,3% so với mức OI cao nhất của tháng 11.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 12/2019 chỉ có 10 hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch, khối lượng OI hợp đồng tương lai TPCP cuối tháng 12 bằng 0.


Bảng 2: Tổng hợp giao dịch HĐTL trái phiếu Chính phủ

Chỉ tiêu

Tháng 11.2019

Tháng 12.2019

Tăng giảm so với kỳ trước

Tổng KLGD

10

10

-4,55%

KLGD bình quân phiên (hợp đồng)

0,518

0,49

-5,27%

Khối lượng OI cuối kỳ (hợp đồng)

11

0

- 100%

 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giữ nguyên so với tháng trước, chiếm 85,77% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Ngược lại, tỉ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước đạt 13,22%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK chỉ chiếm một phần nhỏ (1,59%), phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của NĐT nước ngoài trong tháng 12 tăng nhẹ, đạt 35.413 hợp đồng, chiếm 1,01% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP phủ kỳ hạn 5 năm, các hợp đồng giao dịch trong tháng 12 đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 12, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 92.202 tài khoản, tăng 2,68% so với tháng trước.