Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo danh sách Trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao

Chi tiết như file đính kèm./.

7_2019b94326Bond_basket.xlsx