Tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm (ngày áp dụng: 04/07/2019)

STT

Sản phẩm

Mã chứng khoán phái sinh

Mã ISIN

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng

1

Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 05 năm tháng 09/2019

GBO5F1909

VNGB05F19098

2,5%

5%

2

Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 05 năm tháng 12/2019

GBO5F1912

VNGB05F19122

2,5%

5%

3

Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 05 năm tháng 03/2020

GBO5F2003

VNGB05F20039

2,5%

5%