Ngày 29/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 763/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
Chi tiết như file đính kèm./. 


11_201807e83aQD_chap_thuan_TV_va_ket_noi_giao_dich_TTCKPS.pdf