TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

pstop5index1

Mã HĐ Tài sản CS Ngày NY Tháng ĐH Ngày GDĐT Ngày GDCC Ngày TTCC
VN30F2407 VN30 17/05/2024 07/2024 17/05/2024 18/07/2024 19/07/2024
VN30F2412 VN30 19/04/2024 12/2024 19/04/2024 19/12/2024 20/12/2024
VN30F2409 VN30 19/01/2024 09/2024 19/01/2024 19/09/2024 20/09/2024
VN30F2408 VN30 21/06/2024 08/2024 21/06/2024 15/08/2024 16/08/2024
VN30F2406 VN30 20/10/2023 06/2024 20/10/2023 20/06/2024 21/06/2024

pstop5bond

Mã HĐ Tài sản CS Ngày NY Tháng ĐH Ngày GDĐT Ngày chốt DS Ngày GDCC Ngày TTCC
GB05F2409 VGB5 18/12/2023 09/2024 18/12/2023 17/07/2024 13/09/2024 18/09/2024
GB10F2503 VGB10 26/06/2024 03/2025 26/06/2024 17/07/2024 25/03/2025 28/03/2025
GB10F2412 VGB10 26/03/2024 12/2024 26/03/2024 17/07/2024 25/12/2024 30/12/2024
GB10F2409 VGB10 26/12/2023 09/2024 26/12/2023 17/07/2024 25/09/2024 30/09/2024
GB05F2503 VGB5 17/06/2024 03/2025 17/06/2024 17/07/2024 14/03/2025 19/03/2025
GB05F2412 VGB5 18/03/2024 12/2024 18/03/2024 17/07/2024 13/12/2024 18/12/2024

Phái sinh

STT Mã HĐ Mã Trái phiếu Mã ISIN Ngày chỉ định Loại Trái phiếu Tên TCPH Kỳ hạn (năm) Lãi suất danh nghĩa (%/năm) Phương thức trả lãi Loại hình trả lãi Số tháng trong kỳ trả lãi Ngày phát hành Ngày đáo hạn Mã tiền tệ Kiểu trả lãi Loại hàng hóa Hệ số chuyển đổi
Đang xử lý dữ liệu