TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

pstop5bond

Mã HĐ Tài sản CS Ngày NY Tháng ĐH Ngày GDĐT Ngày chốt DS Ngày GDCC Ngày TTCC
GB05F2212 VGB5 16/03/2022 12/2022 16/03/2022 24/11/2022 15/12/2022 20/12/2022
GB10F2306 VGB10 26/09/2022 06/2023 26/09/2022 24/11/2022 23/06/2023 28/06/2023
GB10F2303 VGB10 27/06/2022 03/2023 27/06/2022 24/11/2022 24/03/2023 29/03/2023
GB10F2212 VGB10 28/03/2022 12/2022 28/03/2022 24/11/2022 23/12/2022 28/12/2022
GB05F2306 VGB5 16/09/2022 06/2023 16/09/2022 24/11/2022 15/06/2023 20/06/2023
GB05F2303 VGB5 16/06/2022 03/2023 16/06/2022 24/11/2022 15/03/2023 20/03/2023

Phái sinh

STT Mã HĐ Mã Trái phiếu Mã ISIN Ngày chỉ định Loại Trái phiếu Tên TCPH Kỳ hạn (năm) Lãi suất danh nghĩa (%/năm) Phương thức trả lãi Loại hình trả lãi Số tháng trong kỳ trả lãi Ngày phát hành Ngày đáo hạn Mã tiền tệ Kiểu trả lãi Loại hàng hóa Hệ số chuyển đổi
Đang xử lý dữ liệu