Sở GDCKHN trân trọng công bố thông tin về tổng khối lượng và giá trị mua, bán tự doanh của các công ty chứng khoán thành viên đối với từng mã hợp đồng. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.

Trân trọng./.

1_2023524a0e20230106_Chi_tiet_gd_tu_doanh_theo_ma_ck_PS.pdf