Tháng 11/2021 giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) tiếp tục giảm so với tháng trước, tuy nhiên mức độ giảm ít hơn so với tháng trước. Trong đó, sản phẩm hợp đồng tương lai (HĐTL) có tổng khối lượng giao dịch (KLGD) đạt 3,03 triệu hợp đồng, tương ứng KLGD bình quân đạt 137.925 hợp đồng/phiên, giảm 5,44% so với tháng trước. Phiên giao dịch có KLGD cao nhất tháng đạt 185.552 hợp đồng vào ngày 11/11/2021.

  

Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 11/2021

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 11.2021

Tháng 10.2021

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

137.925

 

145.863

-5,44%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

29.868

35.027

-14,73%

 

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 11 đạt 29.868 hợp đồng, giảm 14,73% so với tháng trước. Ngày 2/11/2021 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 36.783 hợp đồng. HĐTL trái phiếu Chính phủ  không có giao dịch trong tháng 11/2021.

Nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức giao dịch khá tích cực và tiếp tục tăng tỉ trọng giao dịch so với tháng trước. Theo đó, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 2,19% lên 3,13% tổng KLGD toàn thị trường. Giao dịch của NĐT tổ chức trong nước (bao gồm cả tự doanh) cũng tăng từ 25,18% lên 25,51% KLGD toàn thị trường.