TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

pstop5index1

Mã HĐ Tài sản CS Ngày NY Tháng ĐH Ngày GDĐT Ngày GDCC Ngày TTCC
VN30F2206 VN30 22/10/2021 06/2022 22/10/2021 16/06/2022 17/06/2022
VN30F2212 VN30 22/04/2022 12/2022 22/04/2022 15/12/2022 16/12/2022
VN30F2209 VN30 21/01/2022 09/2022 21/01/2022 15/09/2022 16/09/2022
VN30F2207 VN30 20/05/2022 07/2022 20/05/2022 21/07/2022 22/07/2022
VN30F2205 VN30 18/03/2022 05/2022 18/03/2022 19/05/2022 20/05/2022

pstop5bond

Mã HĐ Tài sản CS Ngày NY Tháng ĐH Ngày GDĐT Ngày chốt DS Ngày GDCC Ngày TTCC
GB05F2206 VGB5 16/09/2021 06/2022 16/09/2021 25/05/2022 15/06/2022 20/06/2022
GB10F2212 VGB10 28/03/2022 12/2022 28/03/2022 25/05/2022 23/12/2022 28/12/2022
GB10F2209 VGB10 27/12/2021 09/2022 27/12/2021 25/05/2022 23/09/2022 28/09/2022
GB10F2206 VGB10 27/09/2021 06/2022 27/09/2021 25/05/2022 24/06/2022 29/06/2022
GB05F2212 VGB5 16/03/2022 12/2022 16/03/2022 25/05/2022 15/12/2022 20/12/2022
GB05F2209 VGB5 16/12/2021 09/2022 16/12/2021 25/05/2022 15/09/2022 20/09/2022

Phái sinh

STT Mã HĐ Mã Trái phiếu Mã ISIN Ngày chỉ định Loại Trái phiếu Tên TCPH Kỳ hạn (năm) Lãi suất danh nghĩa (%/năm) Phương thức trả lãi Loại hình trả lãi Số tháng trong kỳ trả lãi Ngày phát hành Ngày đáo hạn Mã tiền tệ Kiểu trả lãi Loại hàng hóa Hệ số chuyển đổi
Đang xử lý dữ liệu