Tháng 9/2021 giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) giảm mạnh so với tháng trước. Trong đó, sản phẩm hợp đồng tương lai (HĐTL) có tổng khối lượng giao dịch (KLGD) đạt 3,26 triệu hợp đồng, tương ứng KLGD bình quân đạt 163.101 hợp đồng/phiên, giảm 35,99% so với tháng trước. Phiên giao dịch có KLGD cao nhất tháng đạt 236.548 hợp đồng vào ngày 29/9/2021.  

 

Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 9/2021

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 9.2021

Tháng 8.2021

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

163.101

 

254.810

-35,99%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

40.162

30.250

32,77%

 

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 9 đạt 40.162 hợp đồng, tăng 32,77% so với tháng trước, đây cũng là mức OI cuối tháng cao thứ hai trong vòng 9 tháng qua. Ngày 28/9/2021 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 41.574 hợp đồng.

HĐTL trái phiếu Chính phủ  không có giao dịch trong tháng 9/2021. Trong diễn biến giảm mạnh về KLGD thị trường, song NĐT nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức lại có xu hướng giao dịch khá tích cực so với tháng trước. Theo đó, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 0,91% lên 1,57% tổng KLGD toàn thị trường. Giao dịch của NĐT tổ chức trong nước (bao gồm cả tự doanh) cũng tăng  từ 21,97% lên 23,73% KLGD toàn thị trường.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm, tổng KLGD trên thị trường phái sinh của HNX đạt 37,82 triệu hợp đồng, tương ứng KLGD bình quân đạt 205.098 hợp đồng/phiên, tăng 29,5% so với mức bình quân của năm 2020.