Web Content Display Web Content Display

Mẫu Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30

TT

Điều khoản

Mô tả

1

Tên hợp đồng

Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30

2

Mã giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện cấp mã giao dịch hợp đồng tương lai đảm bảo cấu trúc mã giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

3

Tài sản cơ sở

Chỉ số VN30

4

Quy mô hợp đồng

100.000 đồng × điểm chỉ số VN30

5

Hệ số nhân hợp đồng

100.000 đồng

6

Ngày niêm yết

10/8/2017

7

Phương thức giao dịch

Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận

8

Tháng đáo hạn

Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo.

Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4. Các tháng đáo hạn là tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9

9

Thời gian giao dịch

Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút

Đóng cửa: cùng thị trường cơ sở

10

Bước giá/Đơn vị yết giá

0,1 điểm chỉ số

11

Đơn vị giao dịch

1 hợp đồng

12

Giá tham chiếu

Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết

13

Biên độ giao động

+/-7% so với giá tham chiếu

14

Giới hạn lệnh

500 hợp đồng/lệnh

15

Giới hạn vị thế

Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

16

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày Thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó

17

Ngày thanh toán cuối cùng

Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng

18

Phương thức thanh toán 

Thanh toán bằng tiền

19

Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày

Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

20

Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng

Là giá trị trung bình số học đơn giản của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục

21

Mức ký quỹ

Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

22

Phí giao dịch

Thu tiền cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính